ΡΟΔΟΣ : Επιτελική θέση θα αναλάβει στο Δήμο Ρόδου ο κ. Στράτος Καρίκης μετά την απόφαση για σύμπραξη

by e-Leros

Επιτελική θέση στην ιεραρχία της νέας δημοτικής αρχής του Δήμου Ρόδου και αναπληρωτής του νέου δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, αναλαμβάνει αμέσως μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού σύμπραξης της παρατάξεως “Ροδίων Οραμα” με την πλειοψηφούσα παράταξη «Με δύναμη για τη Ρόδο», ο κ. Στράτος Καρίκης.

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας θα ανατεθούν θέσεις ευθύνης και στους 8 συμβούλους της παρατάξεως “Ροδίων Οραμα”, ενώ λόγοι καθαρά γραφειοκρατικοί δεν επέτρεψαν την υπογραφή του σχετικού πρακτικού, πριν την σημερινή ορκωμοσία του νέου δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.
Πιο συγκεκριμένα δεν έχει ακόμη εκδοθεί η απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (εκλογοδικείου) επί της ενστάσεως που υπέβαλε ο υποψήφιος της δημοτικής παράταξης «Ροδίων Οραμα» κ. Στέφανος Καψάλης κατά του συνυποψηφίου του κ. Αθανάσιου Βυρίνη αλλά και η αντένσταση του τελευταίου.
Θυμίζουμε ότι ο νέος δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης, παρά την σαφή εντολή που έλαβε τόσο ο ίδιος όσο και οι σύμβουλοι της παρατάξεώς του, λαμβάνει τις 20 έδρες από τις 49 στο νέο δημοτικό συμβούλιο γεγονός που την αναγκάζει εκ των πραγμάτων να αναζητήσει συνεργασία με τουλάχιστον 5 συμβούλους της μειοψηφίας για να μπορέσει να αναπτύξει και να υλοποιήσει το πρόγραμμά της.
Στο νέο δημοτικό συμβούλιο η παράταξη Χατζηδιάκου κατέχει 15 έδρες, η παράταξη Καρίκη 8, η παράταξη Κρητικού 4 και η παράταξη Πότσου 2.

Στον Δήμο Ρόδου προβλέπονται προς κατανομή 10 θέσεις αντιδημάρχων και 10 προεδρίες, στην ΔΕΡΜ ΑΕ, στον ΔΟΠΑΡ, στην ΡΟΔΑ, στην ΔΕΥΑΡ, στον ΔΟΠ, στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, στις Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η υπογραφή του συμφωνητικού σύμπραξης των δύο παρατάξεων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε εντός της δημοτικής περιόδου, καταθέτοντας ένα πρακτικό με τις υπογραφές τουλάχιστον της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών τους.

Το πρακτικό μάλιστα δεν θα μπορεί να ανακληθεί. Από την κατάθεση του πρακτικού και μετά, οι συμπράττουσες παρατάξεις θα αποτελούν ενιαία παράταξη, που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως “η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος” για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
Σχετικά εκδόθηκε προχθές και σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Συμπράξεις δημοτικών παρατάξεων
Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 (Μέρος Α’) και 114 του ν. 4623/2019
μεταρρυθμίστηκε μερικώς το θεσμικό αυτοδιοικητικό πλαίσιο λειτουργίας, με σκοπό την αποτροπή της «αδυναμίας διοίκησης και της ακυβερνησίας» των δήμων και, κατ’ ακολουθία, την εξασφάλιση της «απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων» τους.
Μία από τις βασικότερες ρυθμίσεις προς την ανωτέρω κατεύθυνση αποτελεί εκείνη του άρθρου 1 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου, διά της οποίας αντικαταστάθηκε πλήρως η παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 και προβλέφθηκε η δυνατότητα σύμπραξης δύο ή περισσότερων δημοτικών παρατάξεων25, υπό τον όρο ότι η μία από αυτές είναι η παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου.
Η σύμπραξη έχει ως σκοπό την εκ του Συντάγματος απρόσκοπτη διοίκηση του δήμου και την ακώλυτη άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Η σύμπραξη καταρτίζεται τυπικά – διά πρακτικού, το οποίο συνυπογράφεται τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε μίας από τις συμπράττουσες παρατάξεις, ενώ υποβάλλεται προς επικύρωση οποτεδήποτε εντός της δημοτικής περιόδου στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου, με μέριμνα του δημάρχου.

Ειδικά σε περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου του συμβουλίου, είτε κατά την πρώτη είτε κατά τη δεύτερη θητεία αυτών, ο δήμαρχος υποβάλλει το πρακτικό στο σύμβουλο του δικού του συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, ο οποίος, άλλωστε, είναι αρμόδιος και για την έκδοση της πρόσκλησης εκλογής των μελών του προεδρείου και των επιτροπών.

Όπως επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 66 παρ. 7 εδ. 4 του ν. 3852/2010, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επικυρώνει αμελλητί με επισημειωματική πράξη το πρακτικό που του υπέβαλε ο δήμαρχος, ελέγχοντας αποκλειστικά το αν έχει υπογραφεί από την απαραίτητη πλειοψηφία των μελών κάθε μίας από τις συμπράττουσες παρατάξεις, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.
Σημειώνεται ειδικά ότι δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση περαιτέρω τυπικού ή ουσιαστικού ελέγχου στο πρακτικό σύμπραξης δεν ασκείται, ιδίως, έλεγχος στους όρους συνεργασίας των παρατάξεων που συμπράττουν, τους οποίους δύναται να περιλαμβάνει το πρακτικό της σύμπραξης, εν είδη προγραμματικών δηλώσεων.

Μετά την επικύρωση του πρακτικού, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου οφείλει να ανακοινώσει τη κατάρτιση της σύμπραξης στο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και να κοινοποιήσει το επικυρωθέν πρακτικό στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (μεταβατικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Από την επικύρωση του πρακτικού, για να καταστεί ευχερής η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, οι παρατάξεις που συμπράττουν λογίζονται ανεκκλήτως για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου ως ενιαία παράταξη και ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος.

Σημειώνεται ειδικά ότι η κατάρτιση σύμπραξης δύναται να επανακαθορίσει τη θέση μίας ή περισσότερων παρατάξεων εντός του δημοτικού συμβουλίου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που επικυρωθεί σύμπραξη μεταξύ της παράταξης του δημάρχου και της τρίτης σε εκλογική δύναμη παράταξης, πριν από την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 64 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 3852/201032, ως τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη νοείται η παράταξη που αναγράφεται ως τέταρτη στη σχετική απόφαση επικύρωσης της εκλογής που εκδίδει το Πρωτοδικείο.

Περαιτέρω, όπως επιτάσσει η σχετική διάταξη νόμου34, σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου που ανήκει σε παράταξη που συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει, κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης.

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι τυχόν αθέτηση των προγραμματικών δηλώσεων της ενιαίας παράταξης ή τυχόν ειδικότερων όρων, στη βάση των οποίων θεμελιώθηκε η σύμπραξη, δεν δύναται να επιτρέψει ανάκληση, ακύρωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παύση της ισχύος του σχετικού πρακτικού, καθώς η σύμπραξη ορίζεται ρητά ως ανέκκλητη.

 Πηγή:www.dimokratiki.gr

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment