Άρθρο

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ. Συμβουλίου Δήμου Λέρου (14-10-2017)

  • Πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Λέρου [14-10-2017]

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 14η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Σάββατο  και ώρα 10:00 π.μ. σε τακτική-ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση:

α) Ταμιακού Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2016 και

β) Ισολογισμού Δήμου Λέρου χρήσης  2016.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ